Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

PORADNICTWO ZAWODOWE to działania mające na celu udzielanie pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową oraz stan zdrowia, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami/opiekunami i nauczycielami akademickimi w procesie orientacji zawodowej studentów  z niepełnosprawnościami oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Działania w ramach poradnictwa zawodowego obejmują:

  • doradztwo indywidualne w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej;
  • zajęcia w ramach wprowadzenia na rynek pracy oraz warsztaty z różnych zakresów tematycznych;
  • przekazywanie informacji z zakresu ofert pracy, staży, praktyk i stypendiów za pomocą bazy mailingowej strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń;
  • spotkania informacyjne dotyczące nowych zawodów, branż, możliwości wyjazdów do pracy za granicę w ramach różnych programów dla studentów oraz z zakresu wolontariatu;
  • promocję absolwentów wśród pracodawców;

Szczegółowe informacje dotyczące poradnictwa zawodowego dla studentów z niepełnosprawnością można uzyskać kontaktując się z Biurem Karier, Projektów i Współpracy, budynek C, pokój 300, tel. 14 63 16 613, 14 63 16 627