Uprawnienia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH

Wśród wielu podstawowych zadań Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie istotnym zadaniem jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na Uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej, § 2 ust. 1 pkt 7 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (od 2022 Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie), będącego załącznikiem do Uchwały Nr 23/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (od 2022 Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie) z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Akademia to zadanie realizuje już na etapie rekrutacji, poprzez:

I. Działania informujące
 1. W okresie poprzedzającym czas rekrutacji osoba niepełnosprawna może uzyskać w wybranej formie od Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych informacje na temat Akademii, prowadzonych kierunków i specjalności kształcenia, warunków otrzymania stypendium czy możliwości zamieszkania w Domu Studenta ANS w Tarnowie.
 2. W okresie poprzedzającym okres rekrutacji osoba niepełnosprawna, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, może indywidualnie zapoznać się z Akademią , zobaczyć wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni ćwiczeniowych czy laboratoryjnych.
 3. W czasie rekrutacji pracownik punktu informacyjnego udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym w logowaniu się do Systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, ale może też to zrobić Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
II. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 1. Osoby niepełnosprawne mogą wystąpić do Kanclerza o zgodę na wjazd samochodem prywatnym na teren Uczelni oraz o udostępnienie klucza do windy w budynku A.
 2. Osoby niepełnosprawne mogą wystąpić do kierownika Domu Studenta o zakwaterowanie w wybranym pokoju. W uzasadnionych przypadkach o zakwaterowanie z osobą niepełnosprawną lub przewlekle chorą może ubiegać się opiekun tej osoby. Zasady zakwaterowania w Domu Studenta określa Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ( od 2022 r Akademii Nauk Stosowanych ) w Tarnowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.
 3. Osoby niepełnosprawne mogą ustalić z pracownikiem administracyjnym właściwego Wydziału indywidualne terminy wizyt w Akademii, w celu dopełnienia spraw formalnych związanych ze studiowaniem na wybranym kierunku studiów.
 4. Osoby niepełnosprawne mogą ustalać z pracownikiem Biblioteki indywidualny termin spotkania w celu zapisania się do Biblioteki jak również ustalenia i poinformowania o zasadach wypożyczania i zwrotu książek.
III. Pomoc materialna dla Studentów

Określona została w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, który jest Załącznikiem do Zarządzenia nr 78/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ( od 2022 Akademii Nauk Stosowanych )w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r.

 1. Stypendium specjalne przyznawane jest osobie posiadającej aktualne orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności, bez względu na sytuację materialną i osobową rodziny studenta.
 2. Oprócz w/w stypendium, osobom niepełnosprawnym przysługują pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj.
 • stypendium socjalne,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomoga losowa,
 • kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania.

Wysokości miesięcznych stypendiów na rok akademicki 2021 / 2022 znajdują się w Zarządzeniu nr 98/2021 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości: stypendium socjalnego, kwot zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022 r.).

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta, po spełnieniu przez niego regulaminowych kryteriów.

Wzory wniosków dostępne są na stronie Akademii w zakładce: pomoc materialna.

IV. Wsparcie w procesie kształcenia

Określa Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie będący załącznikiem do Uchwały Nr 101/2019 Senatu ANS  w Tarnowie z dnia 24 września 2019 r.

 1. Student ma prawo do odbywania studiów według Indywidualnej Organizacji Studiów (§ 12 ust. 1 pkt 4).
 2. Student ma prawo do utrwalenia treści przekazanych przez prowadzącego podczas zajęć za zgodą prowadzącego, ale bez prawa rozpowszechniania (§ 12 ust. 1 pkt 19).
 3. Student ma prawo do konsultacji z prowadzącym zajęcia w czasie jego dyżuru  (§ 12 ust. 1 pkt 20).
 4. Student ma prawo do uzyskania od prowadzącego zajęcia informacji o warunkach weryfikacji efektów uczenia się – nie później niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć (§ 12 ust. 1 pkt 21).
 5. Za zgodą dziekana wydziału student niepełnosprawny ma dodatkowo prawo do:
  1) uczestniczenia w zajęciach z opiekunem,
  2) utrwalania treści zajęć przez opiekuna (§ 12 ust. 2 pkt 5).
 6. Każdy student, w tym student z niepełnosprawnością może ubiegać się o:
  1) uczestniczenie w programach wymiany studentów;
  2) uczestniczenie w pracach badawczo-technicznych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Akademii;
  3) zakwaterowanie w domu studenckim Akademii;
  4) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim Akademii (§ 13 ust. 1 pkt 1-4).
 7. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego lub przewlekle chorego Rektor może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów  (§ 20 ust. 1, § 20 ust. 3 pkt. 7); do wniosku student jest zobowiązany dołączyć dokumenty wymienione w § 20, ust. 7.
 8. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego, po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikiem katedry i prowadzącym przedmiot może ustalić indywidualny termin zaliczenia lub egzaminu (§ 22 ust. 8).
 9. Studenci niepełnosprawni mogą uzyskiwać zaliczenia w formie dostosowanej do ich możliwości (§ 25 ust. 11).
 10. Prowadzący zajęcia ma obowiązek zorganizować zaliczenie zajęć oraz wpisy do dokumentacji przebiegu studiów w sposób umożliwiający studentowi złożenie uzupełnionego indeksu w terminie wyznaczonym przez dziekana wydziału (§ 25 ust. 12).
 11.  Studenci niepełnosprawni mogą składać egzaminy w formie dostosowanej do ich możliwości (§ 26 ust. 4).
 12. W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach dydaktycznych studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy lub długoterminowy (§ 35 ust. 1).
 13. Dziekan wydziału na wniosek promotora pracy lub na pisemny wniosek studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż o trzy miesiące z wyłączeniem okresu wakacji letnich określonych w zarządzeniu Rektora (§ 37 ust. 2).
 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rektor może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, maksymalnie do jednego roku. Pisemny wniosek w przedmiotowej sprawie student składa za pośrednictwem dziekana właściwego wydziału (§ 37 ust. 5).
 15. W egzaminie dyplomowym może uczestniczyć opiekun studenta niepełnosprawnego, w tym tłumacz języka migowego (§ 39 ust. 4).
 16. Opiekun lub tłumacz studenta niepełnosprawnego powinien posiadać zgodę dziekana wydziału na udział w egzaminie dyplomowym (§ 39 ust. 5).