Uprawnienia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH

Wśród wielu podstawowych zadań Akademii Tarnowskiej istotnym zadaniem jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na Uczelnię w celu odbywania kształcenia jak również prowadzenia działalności naukowej.

Akademia to zadanie realizuje już na etapie rekrutacji, poprzez:

I. Działania informujące
  1. W okresie poprzedzającym czas rekrutacji osoba niepełnosprawna może uzyskać w wybranej formie od Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych informacje na temat Akademii, prowadzonych kierunków i specjalności kształcenia, warunków otrzymania stypendium czy możliwości zamieszkania w Domu Studenta Akademii Tarnowskiej.
  2. W okresie poprzedzającym okres rekrutacji osoba niepełnosprawna, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, może indywidualnie zapoznać się z Akademią, zobaczyć wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni ćwiczeniowych czy laboratoryjnych.
  3. W czasie rekrutacji pracownik punktu informacyjnego udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym w logowaniu się do Systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, ale może też to zrobić Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
II. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  1. Osoby niepełnosprawne mogą wystąpić do Kanclerza o zgodę na wjazd samochodem prywatnym na teren Uczelni.
  2. Osoby niepełnosprawne mogą wystąpić do kierownika Domu Studenta o zakwaterowanie w wybranym pokoju. W uzasadnionych przypadkach o zakwaterowanie z osobą niepełnosprawną lub przewlekle chorą może ubiegać się opiekun tej osoby. Zasady zakwaterowania w Domu Studenta określa Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (od 2023 roku Akademii Tarnowskiej) z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta.
  3. Osoby niepełnosprawne mogą ustalić z pracownikiem administracyjnym właściwego Wydziału indywidualne terminy wizyt w Akademii, w celu dopełnienia spraw formalnych związanych ze studiowaniem na wybranym kierunku studiów.
  4. Osoby niepełnosprawne mogą ustalać z pracownikiem Biblioteki indywidualny termin spotkania w celu zapisania się do Biblioteki jak również ustalenia i poinformowania o zasadach wypożyczania i zwrotu książek.
III. Pomoc materialna dla Studentów

Określona została w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Tarnowskiej, który jest Załącznikiem do Zarządzenia nr 99/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 30 września 2022 r.

Świadczeniami pomocy materialnej, zwanymi dalej „świadczeniami”, w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie dla studentów są:
1) stypendium socjalne;
2) stypendium Rektora;
3) zapomoga losowa.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta.

IV. Wsparcie w procesie kształcenia

Określa Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie będący załącznikiem do Uchwały Nr 10/2022 Senatu ANS  w Tarnowie z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Student ma prawo do :
– odbywania studiów według Indywidualnej Organizacji Studiów,
– urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
– powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, na zasadach określonych Regulaminie studiów ,
– uczestniczenia w pracach badawczo-technicznych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni,
– uzyskiwania nagród i wyróżnień,
– rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych,
– otrzymywania świadczeń pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
– utrwalenia treści przekazanych przez prowadzącego podczas zajęć za zgodą prowadzącego, ale bez prawa rozpowszechniania,
– konsultacji z prowadzącym zajęcia w czasie jego dyżuru,
– uzyskania od prowadzącego zajęcia informacji o warunkach weryfikacji efektów uczenia się – nie później niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć,
– wglądu do ocenionych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów i zaliczeń.

Za zgodą dziekana wydziału student niepełnosprawny ma dodatkowo prawo do:
a) uczestniczenia w zajęciach z opiekunem,
b) utrwalania treści zajęć przez opiekuna.

Studenta może odbywać studia na określonym kierunku, poziomie, profilu i w formie według indywidualnej organizacji studiów. O indywidualną organizację studiów mogą się ubiegać w szczególności studenci z niepełnosprawnością lub przewlekle chorzy a także studenci ze szczególnymi potrzebami. Indywidualna organizacja studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów.

Studenci z niepełnosprawnością mogą uzyskiwać zaliczenia w formie dostosowanej do ich możliwości.

Studenci z niepełnosprawnością mogą składać egzaminy w formie dostosowanej do ich możliwości.

W egzaminie dyplomowym może uczestniczyć opiekun studenta z niepełnosprawnością, w tym tłumacz języka migowego.

Opiekun lub tłumacz studenta z niepełnosprawnością powinien posiadać zgodę dziekana wydziału na udział w egzaminie dyplomowy.