Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Akademia  oferuje studentom z niepełnosprawnościami pomoc materialną w formie stypendiów specjalnych oraz innych świadczeń z tytułu pomocy materialnej na podstawie Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  dla  studentów  Akademii Tarnowskiej.

Stypendium specjalne  przyznawane  jest  każdej  osobie posiadającej  aktualne orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności,  bez  względu  na  sytuację  materialną i osobową rodziny studenta.

Oprócz w/w  stypendium,  osobom  niepełnosprawnym  przysługują  pozostałe świadczenia  pomocy  materialnej   takie jak:

  • stypendium  socjalne,
  • stypendium Rektora,
  • zapomoga losowa.

Wszystkie  świadczenia  pomocy  materialnej  przyznawane  są  na  wniosek  studenta, po spełnieniu  przez  niego  regulaminowych  kryteriów.  Wzory  wniosków  dostępne są  na stronie Akademii w zakładce Dział Pomocy Materialnej.
Kontakt:
Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
Budynek A, pok. 030, parter
tel. 14 63 16 565
e-mail: dpm@anstar.edu.pl