Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Uczelnia oferuje studentom z niepełnosprawnościami pomoc materialną w formie stypendiów specjalnych oraz innych świadczeń z tytułu pomocy materialnej na podstawie Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  dla  studentów  Państwowej  Wyższej  Szkoły Zawodowej  w  Tarnowie.

Stypendium specjalne  przyznawane  jest  każdej  osobie posiadającej  aktualne orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności,  bez  względu  na  sytuację  materialną i osobową rodziny studenta.

Oprócz w/w  stypendium,  osobom  niepełnosprawnym  przysługują  pozostałe świadczenia  pomocy  materialnej    stypendium  socjalne,  kwota  zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga losowa.

Wszystkie  świadczenia  pomocy  materialnej  przyznawane  są  na  wniosek  studenta, po spełnieniu  przez  niego  regulaminowych  kryteriów.  Wzory  wniosków  dostępne są  na stronie Uczelni.

Poniżej link dotyczący szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej i wniosków stypendialnych: