P-ełne W-sparcie S-tudentów Z niepełnosprawnością w Tarnowie

Projekt pn. „P-ełne W-sparcie S-tudentów Z niepełnosprawnością w Tarnowie

ma na celu poprawę dostępności wśród studentów i pracowników z niepełnosprawnością w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych, a także podniesienie świadomości i kompetencji pracowników uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia w okresie od 01.11.2021 do 31.10.2023 roku.

Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących zadań:

Zadanie 1) Struktura organizacyjna

W ramach tego zadania zaplanowana została modyfikacja istniejących procedur i struktury organizacyjnej Akademii, w ramach której nastąpi min. wzmocnienie pozycji Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie 2) Architektura

W ramach zadania zniwelowane zostaną bariery architektoniczne poprzez dostosowanie przestrzeni Akademii, w tym: drzwi, wind, podjazdów oraz auli do potrzeb osób z dysfunkcjami sensorycznymi.

Zadanie 3) Technologie wspierające

W ramach zadania zakupione zostaną licencje korzystania z min.: systemu nauki języków obcych, systemu informatycznego, na oprogramowanie VR modelu anatomicznego człowieka, a także zakupione zostaną komputery czy laptopy.

Zadanie 4) Procedury

W ramach zadania 4 przeanalizowane zostaną wewnętrzne procedury jak również opracowane zostaną nowe pod względem wyrównywania szans osobom z niepełnosprawnościami.

Zadanie 5) Rodzaje wsparcia edukacyjnego

W ramach zadania zaplanowano dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz zakup sprzętu z zakresu technologii wspierających.

Zadanie 6) Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności

W ramach zadania planuje się realizację szkoleń dla kadry uczelni prowadzących do podniesienia świadomości i kompetencji w zakresie edukacji włączającej w tematach które odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby kadry określone podczas audytu i badania wśród pracowników takich jak:

Temat 1: Nowoczesne metody kształcenia osób z niepełnosprawnością“- szkolenie dla kadry dydaktycznej.

Temat 2:  “Obsługa studenta z niepełnosprawnością” – szkolenie dla kadry administracyjnej

Temat 3: wyjazdowe dwudniowe warsztaty w zakresie budowania świadomości niepełnosprawności dla kadry zarządzającej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: od 2021-11-01 do 2023-10-31

Wartość projektu: 4 043 273,38 zł

  • Dofinansowanie: 3 921 975,17 zł
    –   ze środków Unii Europejskiej: 3 407 670,79 zł
    –   ze środków dotacji celowej: 514 304,38 zł
  • Wkład własny: 121 298,21 zł