Asystent dydaktyczny studenta niepełnosprawnego

Asystent dydaktyczny studenta niepełnosprawnego

Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest wspieranie studentów, będących osobami niepełnosprawnymi we wszystkich czynnościach związanych z procesem kształcenia, a także funkcjonowania  w Akademii Tarnowskiej.  Nie pełni funkcji asystenta osobistego.

Asystentem może być student Akademii, a w szczególnych przypadkach, na umotywowany wniosek studenta niepełnosprawnego, inna osoba. Bazę kandydatów na asystenta osób niepełnosprawnych prowadzi Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

O przyznanie asystenta może ubiegać się student z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności wskazując osobę, która będzie pełniła rolę asystenta lub zwrócić się do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych o pomoc w znalezieniu asystenta.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej w szczególności należy m.in.:

  • pomoc osobom niepełnosprawnym przy wypełnianiu dokumentów związanych z procesem kształcenia,
  • pomoc przy sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych i praktyk,
  • pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo przy pokonywaniu barier architektonicznych, w dotarciu na zajęcia dydaktyczne oraz w przemieszczaniu się między budynkami Akademii,
  • informowanie studentów niepełnosprawnych o ułatwieniach dla nich wprowadzonych przez Akademię (np. wskazywanie gdzie są windy, podjazdy, szatnia dla osób niepełnosprawnych, itp.),
  • pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia materiałów dydaktycznych,
  • wspieranie studenta niepełnosprawnego w załatwianiu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia w dziekanatach i innych jednostkach organizacyjnych Akademii,.
  • pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.
  • inna pomoc po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Decyzję o przyznaniu asystenta osoby niepełnosprawnej podejmuje Rektor, po uprzedniej opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Z asystentem studenta niepełnosprawnego zawierana jest umowa zlecenie, rozliczana według stawki godzinowej.

Wynagrodzenie asystenta studenta niepełnosprawnego jest finansowane ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na zadania związane ze stworzeniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Rozliczone jest na podstawie harmonogramu wykonanych zadań i godzin.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat możliwości ubiegania się o funkcję asystenta dydaktycznego lub zgłoszenie potrzeby wsparcia ze strony asystenta należy zgłosić się do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (budynek A, parter, sala 025) w godzinach od 9.00 do 14.00.