Wsparcie w procesie kształcenia

Wsparcie w procesie kształcenia

Wsparcie w procesie kształcenia określa Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie  będący załącznikiem do Uchwały Nr 101/2019 Senatu ANS w Tarnowie z dnia 24 września 2019 r.

 1. Student ma prawo do odbywania studiów według Indywidualnej Organizacji Studiów (§ 12 ust. 1 pkt 4).
 2. Student ma prawo do utrwalenia treści przekazanych przez prowadzącego podczas zajęć za zgodą prowadzącego, ale bez prawa rozpowszechniania (§ 12 ust. 1 pkt 19).
 3. Student ma prawo do konsultacji z prowadzącym zajęcia w czasie jego dyżuru (§ 12 ust. 1 pkt 20).
 4. Student ma prawo do uzyskania od prowadzącego zajęcia informacji o warunkach weryfikacji efektów uczenia się – nie później niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć (§ 12 ust. 1 pkt 21).
 5. Za zgodą dziekana wydziału student niepełnosprawny ma dodatkowo prawo do:
  1) uczestniczenia w zajęciach z opiekunem,
  2) utrwalania treści zajęć przez opiekuna (§ 12 ust. 2 pkt 5).
 6. Każdy student, w tym student z niepełnosprawnością może ubiegać się o:
  1) uczestniczenie w programach wymiany studentów;
  2) uczestniczenie w pracach badawczo-technicznych, rozwojowych i wdrożeniowych
  realizowanych w Akademii;
  3) zakwaterowanie w domu studenckim Akademii;
  4) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim Akademii (§ 13 ust. 1
  pkt 1-4).
 7. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego lub przewlekle chorego Rektor może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów (§ 20 ust. 1, § 20 ust. 3 pkt. 7); do wniosku student jest zobowiązany dołączyć dokumenty wymienione w § 20, ust. 7.
 8. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego, po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikiem katedry i prowadzącym przedmiot może ustalić indywidualny termin zaliczenia lub egzaminu (§ 22 ust. 8).
 9. Studenci niepełnosprawni mogą uzyskiwać zaliczenia w formie dostosowanej do ich możliwości (§ 25 ust. 11).
 10. Prowadzący zajęcia ma obowiązek zorganizować zaliczenie zajęć oraz wpisy do dokumentacji przebiegu studiów w sposób umożliwiający studentowi złożenie uzupełnionego indeksu w terminie wyznaczonym przez dziekana wydziału (§ 25 ust. 12).
 11. Studenci niepełnosprawni mogą składać egzaminy w formie dostosowanej do ich możliwości (§ 26 ust. 4).
 12. W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach dydaktycznych studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy lub długoterminowy (§ 35 ust. 1).
 13. Dziekan wydziału na wniosek promotora pracy lub na pisemny wniosek studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż o trzy miesiące z wyłączeniem okresu wakacji letnich określonych w zarządzeniu Rektora (§ 37 ust. 2).
 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rektor może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, maksymalnie do jednego roku. Pisemny wniosek w przedmiotowej sprawie student składa za pośrednictwem dziekana właściwego wydziału (§ 37 ust. 5).
 15. W egzaminie dyplomowym może uczestniczyć opiekun studenta niepełnosprawnego, w tym tłumacz języka migowego (§ 39 ust. 4).
 16. Opiekun lub tłumacz studenta niepełnosprawnego powinien posiadać zgodę dziekana wydziału na udział w egzaminie dyplomowym (§ 39 ust. 5).