Wsparcie w procesie kształcenia

Wsparcie w procesie kształcenia

Wsparcie w procesie kształcenia określa Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie będący załącznikiem do Uchwały Nr 10/2022 Senatu ANS  w Tarnowie z dnia 29 kwietnia 2022 r.

 

 1. Student ma prawo do odbywania studiów według Indywidualnej Organizacji Studiów (§12 ust.1pkt. 4).
 2. Urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów (§12 ust.1pkt. 6).
 3. powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminu studiów (§12 ust.1pkt. 11).
 4. uczestniczenia w pracach badawczo-technicznych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni (§12 ust.1pkt. 13).
 5. uzyskiwania nagród i wyróżnień (§12 ust.1pkt. 14).
 6. rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych (§12 ust.1pkt. 15).
 7. otrzymywania świadczeń pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami (§12 ust.1pkt. 16).
 8. Student ma prawo do utrwalenia treści przekazanych przez prowadzącego podczas zajęć za zgodą prowadzącego, ale bez prawa rozpowszechniania (§ 12 ust. 1 pkt. 21).
 9. Student ma prawo do konsultacji z prowadzącym zajęcia w czasie jego dyżuru  (§ 12 ust. 1 pkt. 21).
 10. Student ma prawo do uzyskania od prowadzącego zajęcia informacji o warunkach weryfikacji efektów uczenia się – nie później niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć (§ 12 ust. 1 pkt. 22).
 11.  wglądu do ocenionych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów i zaliczeń (§ 12 ust. 1 pkt. 23).
 12. Za zgodą dziekana wydziału student niepełnosprawny ma dodatkowo prawo do:
  a) uczestniczenia w zajęciach z opiekunem,
  b) utrwalania treści zajęć przez opiekuna (§ 12 ust. 5).
 13. Student ma prawo do odbywania studiów na określonym kierunku studiów, poziomie, profilu i w formie według indywidualnej organizacji studiów (§ 20 ust. 1).
 14. O indywidualną organizację studiów mogą się ubiegać w szczególności studenci z niepełnosprawnością lub przewlekle chorzy (§ 20 ust. 3 pkt. 7).
 15. Indywidualna organizacja studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów (§ 20 ust. 4).
 16. Studenci z niepełnosprawnością mogą uzyskiwać zaliczenia w formie dostosowanej do ich możliwości (§ 24 ust. 9)
 17. Studenci z niepełnosprawnością mogą składać egzaminy w formie dostosowanej do ich możliwości (§ 25 ust. 4).
 18. W egzaminie dyplomowym może uczestniczyć opiekun studenta z niepełnosprawnością, w tym tłumacz języka migowego (§ 38 ust. 4).
 19. Opiekun lub tłumacz studenta z niepełnosprawnością powinien posiadać zgodę dziekana wydziału na udział w egzaminie dyplomowy (§ 38 ust. 4).