Wsparcie w procesie kształcenia

Wsparcie w procesie kształcenia

Wsparcie studentów z niepełnosprawnością w  procesie  kształcenia obejmuje szereg kompleksowych działań, według których:

 1. Student ma prawo utrwalenia treści przekazanych przez prowadzącego podczas zajęć    w  formie  nagrywania,  robienia  zdjęć,  kopiowania  za  zgodą prowadzącego, ale bez prawa rozpowszechniania

 2. Na  pisemny  wniosek  studenta  niepełnosprawnego  Dyrektor  Instytutu  może  wyrazić zgodę na uczestniczenie w zajęciach z opiekunem i utrwalanie treści zajęć przez opiekuna

 3. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego lub przewlekle chorego Rektor może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie IPS do wniosku student jest obowiązany dołączyć dokumenty wymienione w ust. 5.

 4. Na pisemny  wniosek  studenta  niepełnosprawnego  lub  przewlekle  chorego,  po zasięgnięciu  opinii  Pełnomocnika  Rektor    Osób  Niepełnosprawnych,  Dyrektor Instytutu:

  – określa warunki odbywania studiów, w tym formy zaliczenia zajęć, dostosowując je  do  indywidualnych  możliwości  studenta,  rodzaju  niepełnosprawności  i  stanu zdrowia

  –  może  ustanowić  opiekuna  naukowego  studenta  niepełnosprawnego  lub przewlekle chorego

 5. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego lub przewlekle chorego Rektor może wyrazić  zgodę na  odbywanie  indywidualnych  konsultacji, przystępowanie do zaliczeń i egzaminów w miejscu jego zamieszkania

 6. Osoby niepełnosprawne  lub  przewlekle  chore  w  szczególnie  uzasadnionych przypadkach  mogą  wnioskować  do  Dyrektora  Instytutu o  dostosowanie organizacji sesji egzaminacyjnej do ich stanu zdrowia, poprzez:

  – przeprowadzenie  egzaminu  przez  innego  nauczyciela  akademickiego  niż prowadzący zajęcia z danego przedmiotu

  – przesunięcie terminu egzaminu poza sesję egzaminacyjną

  – ustalenie trzeciego terminu egzaminu nie będącego egzaminem komisyjnym

  – przyjęcie formy egzaminu dostosowanej do ich możliwości wykonawczych

 7. Osoby niepełnosprawne lub  przewlekle  chore,  w  przypadku  zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uczestniczenie w zajęciach, mogą się ubiegać o udzielenie urlopu krótkoterminowego lub długoterminowego

 8. Osoby niepełnosprawne lub  przewlekle  chore  w  uzasadnionych  przypadkach mogą wnioskować do Rektora o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

 9. Na wniosek studenta  niepełnosprawnego  lub  długotrwale  chorego  Dyrektor Instytutu  ustala  formę  egzaminu  dyplomowego  dostosowaną  do  możliwości wykonawczych osoby niepełnosprawnej lub długotrwale chorej

 10. W egzaminie dyplomowym może uczestniczyć za zgodą dyrektora instytutu opiekun studenta niepełnosprawnego lub tłumacz języka migowego