Wsparcie w procesie kształcenia

Wsparcie w procesie kształcenia

Wsparcie studentom z niepełnosprawnościami oraz osobom ze szczególnymi potrzebami udzielane jest poprzez:

1.       zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich podczas konsultacji  czy dyżurów,

2.      możliwość odbywania przez studenta Indywidualnej Organizacji Studiów,

3.      możliwość otrzymania przez studenta urlopów krótko i/lub długoterminowych,

4.   możliwość powtarzania określonych zajęć z powodu nie zadowalających wyników  w nauce, na zasadach określonych w Regulaminie studiów,

5.  zapewnieniu lektoratów z języka obcego w formie zajęć grupowych lub indywidualnych,

6.      zapewnieniu dodatkowych zajęć konsultacyjno-wyrównawczych,

7.      zapewnieniu alternatywnych form zajęć wychowania fizycznego osobom z
niepełnosprawnościami, które nie mogą w nich uczestniczyć na zasadach ogólnych;

8. zapewnieniu specjalistycznych konsultacji (np. psychologicznych, logopedycznych),

9.      wypożyczaniu sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. tabletów, laptopów, czytników, czytaków, powiększalników, klawiatury specjalistycznej, myszki,  dyktafonów, itp.

10.  możliwość rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w różnych klubach i organizacjach działających na terenie AT

11.    możliwość otrzymywania świadczeń pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

12.   możliwość utrwalenia treści przekazanych przez prowadzącego podczas zajęć za jego zgodą, ale bez prawa rozpowszechniania

13.   możliwość :

a) uczestniczenia w zajęciach z opiekunem,                 

       b) utrwalania treści zajęć przez opiekuna.

14.    możliwość uzyskiwać zaliczenia kolokwium, egzaminów w formie dostosowanej do możliwości studenta,

15. obecność podczas egzaminu dyplomowego opiekuna studenta z niepełnosprawnością, a także tłumacza języka migowego,

16.   W razie potrzeby zapewnione zostają materiały dydaktyczne w dostępnej formie w tym opracowanie notatek w wersji elektronicznej lub w powiększonym piśmie, alfabecie Braille’a itp. w zależności od potrzeb studenta,

17.  wykupienie licencji (bezterminowej) do Systemu nauki języków obcych wraz z jego wdrożeniem. – j. angielski

18.  wykupienie licencji (bezterminowej) na oprogramowanie VR dot. modelu anatomicznego człowieka,

19.   w ramach projektu przygotowana została kabina dla osób niepełnosprawnych do tłumaczenia symultanicznego w sali konferencyjnej budynku A. Z