Rotacyjny tryb pracy jednostek administracyjnych

Autor: ,kategoria:
8
Rotacyjny tryb pracy jednostek administracyjnych

Dziś weszło w życie nowe Zarządzenie JM Rektor PWSZ w Tarnowie regulujące zasady pracy jednostek administracyjnych Uczelni. Mając na uwadze minimalizację ryzyka zakażeniem wirusem COVID-19 pracownicy uczelnianej administracji pracować będą w trybie rotacyjnym. Jednocześnie, wszyscy Pracownicy zobowiązani są do bycia w stałej gotowości do obsługi stron, niezależnie od formy świadczenia pracy (tradycyjnie czy zdalnie), telefonicznej i mailowej w czasie obejmującym przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień przy zachowaniu pięciodniowego tygodnia pracy, chyba, że umowa o pracę stanowi inaczej.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 102/2020 „w okresie od 20 października 2020 r. do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi pracują w systemie rotacyjnym. Kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje podziału podległych Pracowników na grupy, które w cyklu tygodniowym będą na zmianę wykonywać swoją pracę w trybie pracy tradycyjnej lub zdalnej. W zależności od specyfiki danej jednostki, system rotacyjny może zostać dostosowany do jej potrzeb.

Pracownicy pracujący w systemie rotacyjnym wykonują pracę w trybie tradycyjnym
w siedzibie Uczelni – jeśli tylko to możliwe z zachowaniem zasady jednej osoby
w pomieszczeniu oraz w trybie pracy zdalnej – w miejscu zamieszkania. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za ustalenie grafików podległych mu Pracowników.”

W Zarządzeniu czytamy także, że „Pracownicy zobowiązują się do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w pełni na wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych, mając na uwadze, że w trakcie pracy w trybie zdalnym nie można wykonywać czynności niemających związku z wykonywana pracą.”.

Zarządzenie zaleca się ograniczenie kontaktu bezpośredniego pomiędzy Pracownikami do niezbędnego minimum, a wszelkie sprawy powinny być uzgadniane w drodze telefonicznej i/lub mailowej.

Co niezwykle istotne dla studentów „załatwianie wszelkich spraw studenckich, pracowniczych oraz zgłaszanych przez pozostałe strony odbywa się zdalnie, chyba, że wymagają one bezpośredniego załatwienia spraw istotnych i pilnych, których terminu nie można przełożyć albo których odłożenie w czasie może spowodować szkodę Uczelni lub narazić ją na odpowiedzialność.

Oczywiście, w kontaktach ze stronami Pracownicy Uczelni zobowiązani są używać środków ochrony osobistej. Za stały dostęp do środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice, płyn dezynfekcyjny itp.) odpowiedzialny jest Kanclerz.

Warto dodać, że w uzasadnionych przypadkach dokumentację pracowniczą uznaje się za podpisaną jeżeli pracownik/zleceniobiorca odeśle droga elektroniczną podpisany skan dokumentu.

Prosimy zapoznać się i przestrzegać zapisów Zarządzenia, które można pobrać poniżej, bądź ze strony BIP Uczelni.

zarzadzenie_nr_102_2020

W związku z wejściem w życie Zarządzenia, zmianie ulegają zasady pracy m.in. Kwestury. Dyżury pełnione będą w miejscu pracy w godzinach 7-15. (w pokojach 014 a i 014c). Faktury proszę składać na Dzienniku Podawczym.