Program „Aktywny samorząd” Moduł II

Autor: ,kategoria:
34
Program „Aktywny samorząd” Moduł II

Już można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z pomocy w module II mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa, które:

–   posiadają ważne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,

–   pobierają naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu) szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.100 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
  1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,
  2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Centrum Usług Społecznych, ul. Eliasza Goldhammera 3 w pok. 312 (III piętro) lub za pośrednictwem SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Więcej informacji na temat Programu „Aktywny Samorząd” uzyskać można pod nr telefonu 14 6882125 oraz na stronie internetowej PFRON  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/